Препоръка от "Марица Гардънс" ЕАД - Пловдив

НачалоРеференции"Марица Гардънс" ЕАД

През 2008г с фирма "ПЕНОН" ЕООД Пловдив сключихме договор за обект: ЖК" Марица Гардънс" - гр. Пловдив, жил. група с подземни гаражи-подобекти: " Външно ел. захранване на к-ли 20кV, канална мрежа и Улично и парково осветление" .

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество по ISO 9001-2008

Фирма "ПЕНОН" ЕООД гр. Пловдив изпълняваше поетапно и по посочен съгласуван график в срок всеки един от посочените подобекти.

Не бяха констатирани никакви дефекти по изпълнение на горепосочения обект.

"Марица Гардънс" ЕАД гр. Пловдив дава своята положителна оценка и препоръка за фирма "Пенон" ЕООД гр. Пловдив.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обществени поръчки.