EVN България Електроразпределение АД

НачалоРеференцииEVN България Електроразпределение АД

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

 

EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД –КЕЦ „КАЛОЯНОВО”,издава настоящата референция на „ПЕНОН” ЕООД гр.Пловдив в уверение на това, че фирмата е изградила електрически съоръжения за присъединяване към разпределителното дружество при условията на чл.117,ал.5 от ЗЕ, по чл.20,ал.5 от Наредба №6/2004-чрез възлагане и обекти от инвестиционната програма на КЕЦ”Калояново” –по рамков договор за изпълнител на СМР от 2007г до настоящият момент.

Изпълнени по-големи обекти на територията на КЕЦ”Калояново” са:

1.Реконструкция  ВЛ 20кV Костиево”

2.БКТП 1х800кVа и кабели „Водоема” с.Скутаре

3.БКТП 2х800кVа и кабели в УПИ 079036 по КВС Царацово”

4.СН-Кл.400кв П/ст Прослав, нов ВС Радиново-тръбна канална мрежа

5.СН-Кл.400кв П/ст Прослав нова ВС 6-ти км- тръбна канална мрежа

6.Полаганене кабел и оптика от п/ст Прослав до БКТП „Джамбо”

7. Полаганене кабел от ВС Радиново до разклонение за БКТП” Джамбо”

8. Полаганене кабел ВС”Нова Радиново-БКТП” Фермата”

9. Кабел 20кV Каскада

10.Изнасяне на табла на територията на КЕЦ”Калояново”

Фирма „ПЕНОН” ЕООД гр.Пловдив е предпочитан и надежден партньор  в строителния бизнес на обекти от промишлен и жилищен характер.

Фирмата се наложи като коректен партньор по отношение на срочно и качествено изпълнение на възложените от EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД –КЕЦ „КАЛОЯНОВО”обекти.Работи винаги с нови и качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на стандартите и работния проект, за които представя съответните сертификати, протоколи от лабораторни изпитания, оформя изискващите двустранни протоколи, актове и документи.Работниците и служителите ангажирани по изпълнение на обектите притежават необходимите знания и квалификация и работят, спазвайки изискванията  ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Фирма „Пенон” ЕООД е регистрирана в „Камарата на строителите в България” в трета група-първа категория и притежава сертификати за качество по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007.

Настоящата референция се издава на фирма „ПЕНОН” ЕООД гр.Пловдив за участие в търгове.