През годините от 1992 г., в които “Пенон” ЕООД оперира на българския пазар, сме работили с повече от 500 клиента. Мащабите, дейността и нуждите им са винаги различни, но постоянно се стремим да дадем най-доброто от себе си. Дали услугите ни са търсени от големи международни и местни инвеститори, важни обществени институции, общини и кметства или по-малки частни изпълнители “Пенон” ЕООД винаги е готов да предложи подходящо, качествено и премерено откъм цена решение. Свидетели за отдадеността и компетентността, с която работим, са нашите клиенти.

Отзивите са важни за нас.

EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД – КЕЦ „КАЛОЯНОВО”, издава настоящата референция на „ПЕНОН” ЕООД гр. Пловдив в уверение на това, че фирмата е изградила електрически съоръжения за присъединяване към разпределителното дружество при условията на чл.117,ал.5 от ЗЕ, по чл.20,ал.5 от Наредба №6/2004-чрез възлагане и обекти от инвестиционната програма на КЕЦ”Калояново” – по рамков договор за изпълнител на СМР от 2007г до настоящият момент.

Изпълнени по-големи обекти на територията на КЕЦ”Калояново” са:
 1. Реконструкция ВЛ 20кV Костиево”
 2. БКТП 1х800кVа и кабели „Водоема” с.Скутаре
 3. БКТП 2х800кVа и кабели в УПИ 079036 по КВС Царацово”
 4. СН-Кл.400кв П/ст Прослав, нов ВС Радиново-тръбна канална мрежа
 5. СН-Кл.400кв П/ст Прослав нова ВС 6-ти км- тръбна канална мрежа
 6. Полаганене кабел и оптика от п/ст Прослав до БКТП „Джамбо”
 7. Полаганене кабел от ВС Радиново до разклонение за БКТП” Джамбо”
 8. Полаганене кабел ВС”Нова Радиново-БКТП” Фермата”
 9. Кабел 20кV Каскада
 10. Изнасяне на табла на територията на КЕЦ”Калояново.

Фирма „ПЕНОН” ЕООД гр. Пловдив е предпочитан и надежден партньор в строителния бизнес на обекти от промишлен и жилищен характер.

Фирмата се наложи като коректен партньор по отношение на срочно и качествено изпълнение на възложените от EVN БЪЛГАРИЯ “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД – КЕЦ „КАЛОЯНОВО”обекти. Работи винаги с нови и качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на стандартите и работния проект, за които представя съответните сертификати, протоколи от лабораторни изпитания, оформя изискващите двустранни протоколи, актове и документи.Работниците и служителите ангажирани по изпълнение на обектите притежават необходимите знания и квалификация и работят, спазвайки изискванията ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Фирма „Пенон” ЕООД е регистрирана в „Камарата на строителите в България” в трета група-първа категория и притежава сертификати за качество по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Настоящата референция се издава на фирма „ПЕНОН” ЕООД гр. Пловдив за участие в търгове.

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД сме партньори в строителния бизнес от 1994г. През годините на пълноценно сътрудничество прецизно и в срок, фирмата е изпълнила електрозахранването на редица обекти, благодарение на което те са предадени на време, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР.

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение на този факт „Пенон“ ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса. Като доказателство на това твърдение ще посочим по-значими обекти, изпълнени от фирмата за периада 2008-2011г:

 1. „Реконструкция ВЛ 20кV Костиево“
 2. „Изместване на БКТП и кабели „Кауфланд“ Стряма
 3. „БКТП 2х800кв и кабели в УПИ 079036 по КВС Царацово“
 4. „БКТП 1х800кв и кабели „Водоема“ Скутаре
 5. „Изграждане на кабели от БКТП „Карфур“ за МОЛ“Галерия
 6. „Ел. захранване и БКТП на Джъмбо –Пловдив“
 7. „Ел. захранване и БКТП на Джъмбо – Бургас“
 8. „Ел. захранване на склад Сиенит“ БКТП „Сифер“1, каб. 20кV и канална мр.
 9. „Ел. захранване и БКТП многофункцианална сграда зона с. Костиево“
 10. Външно ел. захранване на всички новопостроени от нас жилищни сгради

С доказания си професионализъм, прецизност и европейско качество, фирма „Пенон“ ЕООД гр. Пловдив спечели доверието на една голяма част от нашите клиенти.

Настоящата препоръка се издава на фирма „Пенон“ ЕООД за участие в конкурси.

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив сме дългогодишни партньори в системата на строителството.

Фирмата разполага със солидна складова и производствена база, необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти.

През 2007г „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив участвува съвместно с фирмата ни и спечелихме конкурс в обществена поръчка на Община Пловдив за изпълнител на обект: „Реконструкция на бул. „България“ гр. Пловдив“.

Обектът се изпълняваше поетапно в най-кратни срокове с отлично качество.

Висококвалифицираните специалисти от „ПЕНОН“ ЕООД – гр. Пловдив участвуват в разрешаването на редица възникнали технически проблеми.

Съвременните методи на управление на фирмата го налага на пазара като желан и надежден партньор.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обещствени поръчки.

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е наш дългогодишен клиент.

През 2008г възложихме на фирмата да извърши електрозахранване на шалтер-машина в цех №1 на фирма „ХЪС“ в УПИ 024042 масив 42, землище Пловдив-Север“-кабели 20кV и БКТП 1х1000кVа.
Обектът беше изпълнен прецизно и в срок, с много добро качество и гаранции за изпълнението на СМР.

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че тя притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество ISO 9001-2000 на немската фирма TUFCERT. Благодарение на този факт „Пенон“ ЕООД е предпочитан партньор в бизнеса.

Настоящата препоръка се издава на фирма „Пенон“ ЕООД за участие в конкурси.

През 2008г с фирма „ПЕНОН“ ЕООД Пловдив сключихме договор за обект: ЖК“ Марица Гардънс“ – гр. Пловдив, жил. група с подземни гаражи -подобекти: „Външно ел. захранване на к-ли 20кV, канална мрежа и Улично и парково осветление“ .

Една от основните характеристики на горепосочената фирма, е че притежава високо квалифициран персонал, който е защитил системата за качество по ISO 9001-2008

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив изпълняваше поетапно и по посочен съгласуван график в срок всеки един от посочените подобекти.

Не бяха констатирани никакви дефекти по изпълнение на горепосочения обект.
„Марица Гардънс“ ЕАД гр. Пловдив дава своята положителна оценка и препоръка за фирма „Пенон“ ЕООД гр. Пловдив.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обществени поръчки.

ЗА „ПЕНОН“ ЕООД-гр. Пловдив – с предмет на дейност: строителство и ремонт на мрежи ВН, НН, трафопостове, производство и монтаж на БКТП/МКТП.

Фирма „ПЕНОН“ ЕООД е наш партньор в областта на електроизграждането.

През 2008година имаме сключен договор за изпълнение на обект „Улично осветление на бул. „Кукленско шосе“ гр. Пловдив.

Обектът беше изпълнен и предаден с много добро качество и в най-кратък срок.

Фирма „Пенон“ ЕООД се налага успешно на пазара със своя дългогодишен опит, квалифициран персонал, гъвкавост, което я налага много успешно на пазара.

До този момент нямаме регистрирани дефекти по изпълнение на СМР и на доставените материали и съоръжения.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Пловдив, дава своята най-добра препоръка на нашите партньори.

Настоящата референция се издава, за да послужи при участие в обществени поръчки.

С фирма „ПЕНОН“ ЕООД гр. Пловдив сме партньори в системата на строителството.

През 2009г с фирма „Пенон“ ЕООД гр. Пловдив сключихме договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на Улично осветление, алейно и парково осветление на площадкови електро-комуникационни мрежи на „Панаир Пловдив“ гр. Пловдив.

Фирмата разполага с необходимата механизация, транспорт и висококвалифицирани специалисти и участвува при разрешаването на възникналите технически проблеми и решения.

Обектът се изпълни в най-кратки срокове с отлично качество.

Фирмата работи по европейски стандарти за качество и това я прави предпочитан партньор на пазара.

Фирма „Пътища“ АД гр. Пловдив дава своята най-добра препоръка на фирма „Пенон“ ЕООДЗ гр. Пловдив.

Настоящата референция се издава на фирмата за участие в обществени поръчки.